Boston to Miami (& vice versa) for only $111 roundtrip